نمای ساختمان مسکونی2018-10-01T09:46:18+00:00

Project Description

در طراحی نمای ساختمان مسکونی توجه به نیاز ساکنین و همچنین بافت منطقه بسیار اهمیت دارد.

برای طراحی این مجموعه نکات زیر را مدنظر قرار دادیم.

  1. تلفیق معماری مدرن و سنتی
  2. توجه به محرمیت برای بالکن ها که از بیرون به صورت یه تابلو به نظر میرسد و از درون هم حالت سایه روشن ایجاد کرده است و مانع دید مستقیم از خانه های رو به رو می شود.
  3. از ورود آفتاب مستقیم نیز جلوگیری می کند.
  4. استفاده از چوب برای قاب پنجره ها که حس حال سنتی به کار داده است.
  5. ترکیب چوب با سبزینگی بسیار فضا را شاداب کرده است.

نمای ساختمان مسکونی